Vårt miljöarbete

Kojapos AB:s miljöarbete grundar sig på en helhetssyn. Vår yttersta strävan att minska vår miljöbelastning avseende energi, lagerhantering och administration.

Samtliga våra medarbetare har god kunskap och medvetenhet om miljön och tillsammans arbetar vi målinriktat med att hushålla med material och energi. Som importör och lagerhållare väljer vi de leverantörer som visar ett aktivt miljöansvar.

Vi är anslutna till REPA (register för producentansvar).

Rent konkret ska vårt miljöarbete syfta till:

  • Bättre hushållning med energi, naturresurser och befordrande av kretsloppstänkande
  • Att varje medarbetare tar miljöhänsyn vid varje beslut
  • Förebyggande åtgärder som går längre än vad myndigheter och lagar kräver
  • Miljösamarbete med leverantörer och kunder
  • Att ersätta miljöskadligt material med annat där det är ekonomiskt och tekniskt möjligt