Här är rasrisken störst vid schaktarbeten

Rasrisk vid schaktarbeten

Här är rasrisken störst vid schaktarbeten. Ras i schaktgravar sker i enlighet med väl kända naturlagar. Kunskapen finns om att en schaktgravs väggar rasar när specifika förutsättningar råder och att det sker helt i enlighet med naturens lagar. Nedan har vi listat de förutsättningarna för när rasrisken är som störst.

Rasskydd vid schaktarbeten

Rasskydd vid schaktarbeten ska användas om risken för ras inte bedöms som helt obefintlig. Stödkonstruktioner, till exempel spont, schaktsläde, linjära spontsystem ska då användas. Alternativt får schaktarbete utföras med släntlutning, vilket innebär att mer jordmassor behöver grävas och transporteras. Att använda stödkonstruktioner innebär att mindre grävarbeten och transporter behöver utföras, vilket både sparar pengar och belastning på trafik och miljö.

Här är rasrisken störst vid schaktarbeten:

 • Tjällossning i schaktväggar innebär ökad risk för att block eller jordmassor rasar in.
 • En allt för brant slänt ökar risken för att jordmassor glider ut i schaktgropen.
 • Grundvattentillströmning ökar risken för ras.
 • Vibrationer från tillexempel maskiner och fordon innebär att sammankittningen i jorden brister och risken för ras ökar väsentligt.
 • Tryck från urschaktade schaktmassor som ligger för nära kanten.
 • Regn
 • Sprickor i markytan som fylls av regnvatten.
 • Trafik
 • Sprängning
 • Pålning
 • Sluttande terräng

Olycksfall i samband med schaktningsarbeten

Vid felbedömning av jorden ökar risken att schakten rasar över de som jobbar där. I genomsnitt inträffar två dödsolyckor varje år enligt arbetarskyddsstyrelsen. Olycksfallen beror ofta på felbedömningar av jordarterna eller på att förändringar inträder under arbetes gång, tillexempel väderleken eller andra förhållanden i jorden förutsättningarna ändras.

Företagets ansvar

Företag som arbetar med schaktning ska se till att arbetet utförs på ett säkert sätt. Den anställda har rätt att kräva att arbetet utförs som det ska enligt arbetarskyddsstyrelsen.